Положення про табір

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ПРИШКІЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

 ТАБІР З  ДЕННИМ  ПЕРЕБУВАННЯМ 

«Натхнення»

 

 1. Загальна частина.

 

1.1. Пришкільний табір денного   перебування « Натхнення» функціонує на базі Запорізького навчально-виховного комплексу № 19, метою  діяльності  якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб. Організований рішенням територіального відділу освіти Шевченківського району.

1.2. Пришкільний   табір  денного перебування у своїй  діяльності  керується Конституцією України, актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств, розпорядженнями голови ЗОДА, наказами Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, а також цим Положенням та Статутом (Положенням) навчального закладу.

1.3. Пришкільний  табір денного перебування:

 • за режимом роботи працює: з 8.00 до 17.00;
 • за терміном роботи: сезонний (з 01.06.2018р. по 25.06.2018р.).

 

 1. Організаційно-правові засади діяльності  пришкільного табору з денним перебуванням.

 

2.1. Пришкільний табір денного перебування не є юридичною особою і перебуває у складі  навчального закладу.

2.2. Пришкільний табір денного перебування діє на підставі Статуту (Положення) навчального закладу та відповідно даного Положення.

2.3. Пришкільний   табір денного перебування приймає на відпочинок дітей м. Запоріжжя віком від 7 до 10 років. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я дитини.

2.4. Тривалість відпочинкової зміни у пришкільному таборі денного перебування — 18 днів.

2.5. Керівник навчального закладу наказом призначає:

 • директора пришкільного табору денного перебування та делегує повноваження щодо організації роботи закладу оздоровлення та відпочинку, розпорядку роботи табору, розпорядку роботи вихователів, педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей та охорону праці дорослих на час дії табору;
 • вчителів вихователями та іншими спеціалістами (з фізкультури, музики та інше) в таборі;
 • обслуговуючий персонал.

2.6. Керівник навчального закладу:

-затверджує Положення про табір з денним перебуванням;

-забезпечує безпечні умови організації відпочинку дітей;

-забезпечує функціонування  пришкільного табору денного перебування, його комплектування технологічним обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей;

-погоджує плани та графіки роботи, інструкції з охорони праці і посадові обов’язки працівників пришкільного табору денного перебування.

2.7. Керівник навчального закладу здійснює контроль за діяльністю пришкільного табору.

 

 1. Порядок прийому дітей до пришкільного табору з денним перебуванням.

 

3.1. Прийом дітей до  пришкільного табору  здійснюється за наказом керівника на  підставі  заяви батьків або інших законних представників, наявності довідки про стан здоров’я дитини, профілактичних щеплень та епідеміологічного оточення.

3.2. В  пришкільному   таборі  з урахуванням вікових особливостей дітей створюються загони, групи чи інші об’єднання чисельністю 20-25 дітей в окремій групі на чолі з вихователем.

3.3. Виховний процес та процес відпочинку у пришкільному таборі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей.

3.4. Відрахування дитини з  пришкільного табору денного перебування здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників, за наказом керівника пришкільного табору, за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її  перебування  в  пришкільному таборі денного перебування. Забороняється безпідставне відрахування дитини з  пришкільного  табору денного перебування.

 

 1. Організація виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у пришкільному таборі з денним перебуванням.

 

4.1. Працівники  пришкільного табору денного перебування відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність  за  збереження життя та здоров’я дітей, які перебувають в ньому.

4.2. Надання  дітям  та  працівникам пришкільного табору денного перебування медичної допомоги на дошпитальному етапі та лікування здійснюється медичними працівниками такого закладу.

4.3.Надання дітям та працівникам пришкільного табору денного перебування невідкладної
медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється закріпленим за ним територіальним лікувально-профілактичним закладом.

4.4. Споруди, будівлі та інші приміщення пришкільного табору денного перебування повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.

4.5. У кожному  приміщенні  на  видному  місці  розміщується  план евакуації та інструкція дій персоналу щодо організації безпечної та швидкої евакуації людей у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджені  керівником навчального закладу.

4.6.  Пришкільний   табір  денного перебування забезпечує повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування із дотриманням вимог щодо якості та безпеки  продукції,  визначених  нормативними документами.

4.7. Пришкільний табір денного перебування може організовувати роботу гуртків,  груп та інших творчих об’єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).

4.8. У пришкільному таборі денного перебування створюються безпечні умови перебування дитини,  забезпечується охорона її життя  і  здоров’я,  особистого майна,   надання  медичної  допомоги, страхування  від  нещасного випадку,  виконання  освітніх  програм,  організація   змістовного дозвілля тощо.

 

 

 

 1. Управління та кадрове забезпечення пришкільного табору з денним перебуванням.

 

5.1. Пришкільний табір денного перебування очолює особа з відповідною педагогічною освітою, яка пройшла навчання з охорони праці,  визначена наказом керівника навчального закладу.

5.2. Керівник пришкільного табору денного перебування:

— призначає на посаду вихователів з числа педагогічних працівників школи;

— затверджує календарний план роботи  пришкільного табору денного перебування;

— затверджує режим дня за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби;

— здійснює управлінські заходи щодо організації екскурсій за погодженням з територіальним відділом освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради;

— затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників  пришкільного табору денного перебування;

— організовує інструктаж працівників  пришкільного   табору  денного перебування з охорони праці, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

— забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

— терміново інформує територіальний відділ освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про всі випадки, які становлять загрозу життю та здоров’ю дітей і працівників у пришкільному таборі денного перебування;

— здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку дітей;

— звітує перед засновником про результати  діяльності   пришкільного   табору денного перебування;

— видає в межах своєї компетенції накази, що стосуються  діяльності   табору , організовує і контролює їх виконання;

— відповідає за допуск працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;

— приймає рішення про заохочення та дисциплінарну відповідальність стосовно працівників  пришкільного   табору денного перебування.

— складає статистичний звіт 1-от;

— звітує перед територіальним відділом освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про результати діяльності дитячого закладу;

5.3. На посаду вихователя приймаються особи, які мають педагогічну освіту. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, бути ознайомлений з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

5.4. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в пришкільні табори денного перебування, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

5.5. Для  роботи в таборах з денним перебуванням під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.

5.6. Під  час оформлення на роботу працівники пришкільного табору денного перебування проходять інструктаж з охорони праці, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми відповідно до п. 5 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304).

5.7. Умови і розмір  оплати  праці  працівників  пришкільних таборів денного перебування визначаються відповідно до тарифікації на поточний навчальний рік.

 

 1. Учасники процесу відпочинку в таборі з денним перебуванням.

 

6.1. До  учасників  процесу  відпочинку дітей у пришкільному таборі денного перебування належать діти,  їх батьки або інші законні представники, працівники пришкільного табору,  керівники  навчальних закладів, представники професійних спілок та інших об’єднань громадян.

6.2. Працівники пришкільного табору мають право на:

— внесення пропозицій   щодо   поліпшення   виховного процесу та процесу відпочинку;

— участь у роботі методичних об’єднань,  нарад,  зборів,  інших органів самоврядування пришкільних таборів денного перебування,  у заходах,  пов’язаних з організацією виховного процесу та процесу відпочинку;

— вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

— соціальне та матеріальне  заохочення  за  сумлінне  виконання покладених обов’язків.

6.3. Працівники пришкільного  табору денного перебування зобов’язані:

— під час прийняття на роботу подати документ  про  проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

— дотримуватися вимог  Положення пришкільного табору з денним перебуванням, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

— берегти життя   та  здоров’я  дітей,  захищати  їх  інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

— терміново інформувати директора пришкільного табору денного перебування про нещасні випадки та інші випадки, які становлять загрозу життю та здоров’ю дітей;

— виконувати накази керівника навчального закладу та директора пришкільного табору денного перебування.

6.4. Діти під час перебування у пришкільному таборі денного перебування мають право:

— на захист прав і свобод,  визначених Конвенцією ООН про права дитини,  на охорону життя,  здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності,  вільне висловлювання  власних  поглядів  і переконань;

— на кваліфіковану медичну допомогу  в  разі  захворювання  або травмування;

— самостійно обирати   види   діяльності,  дозвілля,  участь  в освітніх,  оздоровчих програмах та  програмах  відпочинку  пришкільних таборів денного перебування;

— отримувати послуги  з  відпочинку, зокрема платні, на раціональне харчування;

— брати участь в управлінні пришкільним табором денного перебування;

— звертатися до  керівництва пришкільного табору з денним перебуванням для отримання інформації стосовно побуту,  харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

— у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

Діти під  час  перебування  у  пришкільному таборі  денного перебування зобов’язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

6.5. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

— ознайомитися із Положенням пришкільного табору денного перебування, правилами  перебування  дитини  у   закладі,   змістом   освітніх, програм  відпочинку,  в  яких братиме участь дитина;

— захищати права та законні інтереси дитини;

— звертатися до директора пришкільного табору денного перебування, керівника навчального закладу,   органів   виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування,  утворених ними комісій,  інших органів з  питання поліпшення роботи дитячого закладу.

6.6. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:

— забезпечити дитину  на  час  перебування  у  пришкільному таборі денного перебування необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

— провести з  дитиною   превентивну   роботу   із   запобігання шкідливим звичкам;

— відвідувати дитину в пришкільному таборі денного перебування та у визначений строк забрати її з пришкільного табору денного перебування;

— відшкодувати заподіяні збитки пришкільному табору денного перебування внаслідок недисциплінованої поведінки їх дитини.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база пришкільного табору денного перебування

 

7.1. Фінансово-господарська  діяльність   пришкільного табору денного перебування, утримання та розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок коштів засновника та благодійних внесків.

Додатковими джерелами фінансування пришкільного табору з денним перебуванням можуть бути добровільні внески батьків, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.

7.2. Ведення діловодства та звітності в  пришкільному таборі денного перебування здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Директор ЗНВК № 19                                                                              Г.О.Тандура